Σχετικά

Content Image

Σκοπός της πράξης είναι να δημιουργήσει ένα Δίκτυο Παρακολούθησης της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας (χλωρίδα, πανίδα, προστατευόμενες περιοχές, γεωλογία και υδρογεωλογία κ.ο.κ.), στο πεδίο ευθύνης της ΠΙΝ μέσω ψηφιακών υποδομών (ανάπτυξη πλατφόρμας συλλογής, οργάνωσης και προβολής των οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας και ανάπτυξη υποσυστημάτων μέσω κινητών συσκευών) με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και προβολή των εν λόγω οικοσυστημάτων και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς στο πεδίο ευθύνης τους.
Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της Πράξης συνοψίζονται στα εξής:
Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν μέσω ψηφιακών υπηρεσιών (ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας και υποσυστήματος σε έξυπνες κινητές συσκευές).
Σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην ανάπτυξη (ή εξάλειψη) των οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη ανταπόκριση στις απειλές για τα οικοσυστήματα βιοποικιλότητας.
Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν οι συμμετέχοντες φορείς του έργου σχετικά με την παρακολούθηση και προστασία των οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας στις περιοχές ευθύνης τους. Ανάδειξη του φυσικού πλούτου της ΠΙΝ μέσω καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και πρακτικών.
Ψηφιοποίηση των οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας στην ΠΙΝ μέσω σύγχρονων τεχνικών σημασιολογικής και χωρικής επισήμανσης.
Ενίσχυση της παροχής ανοικτών δεδομένων στον τομέα της βιοποικιλότητας, καθώς επίσης και ενίσχυση της καινοτομίας και εκμοντερνισμός των τρόπων παρακολούθησης, οργάνωσης και παρουσίασης/ παροχής των δεδομένων βιοποικιλότητας κ.ο.κ. Προσδιορισμός μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη του κεντρικού ρόλου των Φορέων Διαχείρισης στη διαχείριση και στην προστασία της βιοποικιλότητας στην ΠΙΝ, αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας, είτε οργανωμένων ομάδων, είτε απλών πολιτών στη διαχείριση και προστασία τους.
Διευκόλυνση της διαθεσιμότητας του ψηφιακού περιεχομένου που σχετίζεται με τα οικοσυστήματα βιοποικιλότητας σε μορφές υψηλής ποιότητας και σε κατάλληλες μορφές για επαναχρησιμοποίηση, βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου σε ανοιχτές πλατφόρμες και τα κοινωνικά μέσα και προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση της σε άλλους τομείς και, δυνητικά, τρίτες πλατφόρμες.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της ΠΙΝ μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην Πράξη «ΕΡΜΗΣ» είναι:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας
Ο φορέας χρηματοδότησης της Πράξης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Η πράξη περιλαμβάνει :
Α. Ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακής υποδομής και πολυεπίπεδης ψηφιακής πλατφόρμας, εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablets, καθώς και εργασίες για την οργάνωση, διαχείριση και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων κλπ. Η πλατφόρμα θα έχει δύο βασικά υποσυστήματα: ένα υποσύστημα καταχώρησης, οργάνωσης και προβολής μέσω του διαδικτύου των δεδομένων που σχετίζονται με την προβολή του πλούτου βιοποικιλότητας της ΠΙΝ και ένα υποσύστημα μέσω του οποίου απλοί χρήστες/ πολίτες θα μπορούν να μεταφορτώσουν στην πλατφόρμα δεδομένα/ πληροφορίες στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος μέσω έξυπνων κινητών συσκευών.
Β. Συλλογή, τεκμηρίωση, σημασιολογική επισήμανση και καταχώρηση των δεδομένων / περιεχομένου βιοποικιλότητας στην πλατφόρμα. Συνολικά προβλέπεται να εισαχθούν στην πλατφόρμα οι παρακάτω καταγραφές πεδίου: Χλωρίδα: άνω των 10.000 δεδομένων, Πανίδα: άνω των 1.000 δεδομένων, Ορνιθοπανίδα: άνω των 5.000 δεδομένων, Μακρομήκυτες: άνω των 1.000 δεδομένων, Τύποι οικοτόπων: Δεδομένα από τουλάχιστον 200 δειγματοληψίες πεδίου.
Γ. Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης (ημερίδες, παραγωγή διαφημιστικού υλικού κλπ).
Η πράξη αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου, στη βελτίωση των τρόπων παρακολούθησης των οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας (συμπεριλαμβάνοντας το φυσικό περιβάλλον της ΠΙΝ και τους υγροτόπους) παρέχοντας καινοτόμους τρόπους συλλογής, οργάνωσης και προβολής της πληροφορίας, αλλά και συμβάλλοντας στον καλύτερο εντοπισμό και διαχείριση των απειλών/ κινδύνων.