Παράκτιες Λιμνοθάλασσες

Content Image

Οι λιμνοθάλασσες στην πόλη της Λευκάδας (Αυλέμονας και Παλιώνης) και οι αλυκές Λευκάδας συγκροτούν μια περιοχή Natura 2000 με κωδικό GR2240001 . Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους των Ιονίων Νήσων και είναι σημαντικός για την οικονομία της περιοχής λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Η ποικιλία των ενδιαιτημάτων, μαζί με την παρουσία πλούσιας χλωρίδας και αμμοθινών, των αλμυρών ελών και του ενδημικού φυτού Arenaria leucadia, είναι στοιχεία που ενισχύουν τη σημασία της περιοχής.

Παράλληλα, η ύπαρξη των υγροτόπων επιτρέπει σε ένα μεγάλο αριθμό υδρόβιων πτηνών να διαβιούν εκεί. Η συγκεκριμένη περιοχή προστατεύεται επίσης από την συνθήκη Ramsar, ως μέρος του Αμβρακικού κόλπου, καθώς και από την οδηγία 79/409/EΟΚ, την Σύμβαση της Βαρκελώνης και την ελληνική νομοθεσία. Οι τύποι οικοτόπων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στην εν λόγω περιοχή είναι οι 1150 (904,67 ha), 1240 (1,28 ha), 1310(72,21 ha), 1410 (57,42 ha), 1420 (59,63 ha), 2110 (52,88 ha), 6420 (0,74 ha), 9320 (30,76 ha). Από τους συνολικά 8 τύπους οικοτόπων που υπάρχουν στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή, αυτός που επικρατεί χωρικά (>70 % συνολικής έκτασης) είναι ο τύπος οικοτόπου 1150: Παράκτιες Λιμνοθάλασσες. Ο ρόλος των υγροτοπικών συστημάτων, όπως είναι οι παράκτιες λιμνοθάλασσες, είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος με λειτουργίες που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για τον άνθρωπο (αντιπλημμυρική, αντιδιαβρωτική, ρυθμιστική κλίματος και ποιότητας νερού, υδρευτική και αρδευτική, αλιευτική, επιστημονική, εκπαιδευτική, πολιτιστική κτλ.) διαδραματίζοντας έναν πολύ αξιόλογο και συνάμα ευαίσθητο ρόλο στην διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΑΠΕΙΛΕΣ:
Όπως κάθε οικοσύστημα, έτσι και οι υγρότοποι υπόκεινται σε ορισμένες απειλές για την διατήρησή τους, η πλειοψηφία των οποίων πηγάζουν από τον άνθρωπο:
• Η αποξήρανση των υγροτόπων με σκοπό τη μετατροπή τους σε γεωργική ή οικιστική γη.
• Η καταστροφή της φυσικής βλάστησης σε ένα υγρότοπο και κυρίως της παρόχθιας από εκχερσώσεις ή πυρκαγιές έχει άμεση επίπτωση στην ποσότητα του νερού και των φερτών υλικών που καταλήγουν εκεί.
• Η μεταβολή του υδρολογικού ισοζυγίου κατόπιν συνεχούς κατασκευής αποστραγγιστικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
• Η υπερβόσκηση ζώων, η υπεραλίευση και η ανεξέλεγκτη και παράνομη θήρα.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ:
Οι πολίτες που δραστηριοποιούνται στη λιμνοθαλάσσια έκταση (αλιείς, γεωργοί) και κάτοικοι της Λευκάδας που διαμένουν πλησίον αυτών. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι αλιείς που εκμεταλλεύονται τις λιμνοθαλάσσιες εκτάσεις, αφού η κατάσταση διατήρησης του οικοσυστήματος συνδέεται άμεσα με την βιωσιμότητα του επαγγέλματος τους.

Similar Tours

Similar Tours You May Like

Featured Image

Θαλάσσια Χελώνα – Caretta caretta

Read More
Featured Image

Κοινό Βραχύρρυγχο Δελφίνι – Delphinus delphis

Read More
Featured Image

Μεσογειακή Φώκια Μοναχός – Monachus monachus

Read More